چارت مکانیک

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

درس پیش نیاز

همنیاز

1

ریاضی عمومی

3

3

-

---

---

2

علم مواد

2

2

-

---

---

3

آز-شیمی

1

-

1

---

شیمی

4

فیزیک مکانیک

2

2

 

---

---

5

شیمی

2

2

-

---

---

6

ریاضی پیش

3

3

-

---

---

7

فیزیک پیش

2

2

-

---

---

 

پودمان پایه دو

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

درس پیش نیاز

همنیاز

8

اصول برق والکترونیک

1

1

-

---

---

9

فیزیک حرارت

2

2

-

---

ریاضی عمومی

10

آز-فیزیک

1

-

1

---

فیزیک حرارت

11

ترمودینامیک

2

2

-

علم مواد

---

12

هیدرولیک و پنیو ماتیک

2

2

-

---

---

13

ازهیدرولیک وپنیوماتیک

1

-

1

---

هیدرولیک و پنیو ماتیک

14

زبان فارسی

3

3

-

---

---

 

پودمان طراحی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

درس پیش نیاز

همنیاز

15

استاتیک ومقاومت مصالح

3

3

-

ریاضی عمومی

---

16

آز-مقاومت مصالح

1

-

1

---

استاتیک و مقاومت مصا لح

17

نقشه کشی صنعتی1

1

-

1

---

---

18

نقشه کشی صنعتی2

1

-

1

---

نقشه کشی صنعتی (1)

19

تست غیر مخرب

1

-

1

---

استاتیک ومقاومت مصالح

20

اجزای ماشین

3

3

-

---

---

21

معارف اسلامی

2

2

-

---

---

 

پودمان تعمیرشاسی و بدنه خودرو

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

درس پیش نیاز

همنیاز

22

کارگاه عمومی مکانیک

1

-

1

---

---

23

تکنولوژی شاسی وبدنه خودروها

2

2

-

---

علم مواد

24

روشهای شکل دادن فلزات

1

1

-

---

---

25

کارگاههای صافکاری شاسی کشی

2

-

2

---

تکنولوژی شاسی

26

اصول ایمنی وبهداشت محیط کار

1

1

-

---

---

27

رنگ ونقاشی خودروها

2

1

1

---

---

28

زبان خارجه

3

3

-

---

---

 

پودمان تعمیرات سیستمهای تولید وانتقال قدرت

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

درس پیش نیاز

همنیاز

29

سوخت وسوخت رسانی وسیستم جرقه

2

2

-

---

ترمودینامیک

30

تکنولوژی مولدهای قدرت وکارگاه

2

1

1

---

ترمودینامیک

31

کارگاه انتقال قدرت

1

-

1

---

تکنولوژی انتقال قدرت

32

تکنولوژی انتقال قدرت

2

2

-

---

اجزای ماشین

33

کارگاه دستگاههای الکتریکی خودروها

1

-

1

---

اصول برق و الکترونیک

34

عیب یابی سیستماتیک در خودروها

1

-

1

---

---

35

اخلاق وتربیت اسلامی

2

2

-

---

---

 

پودمان سرویس و نگهداری خودرو

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

درس پیش نیاز

همنیاز

36

تکنولوژی وسرویس سیستمهای تهویه مطبوع در خودروها

1

-

1

---

---

37

مدیریت خدمات فنی

2

2

-

---

---

38

برنامه ریزی سرویس ، تعمیر ونگهداری خودرو

1

1

-

---

---

39

رایانه وکاربردآن درصنعت خودرو

2

1

1

---

---

40

جمعیت و تنظیم خانواده

1

/ 1 نظر / 21 بازدید
masoud

mamnoon vali kash javabeshonam gozashte boodid