پمپ های سری

پمپ های سری :

پمپ ها هنگامی بصورت سری قرار می گیرند که آبگیری هر پمپ مستقیما از خروجی پمپ قبل تامین شود .

به عبارت دیگر یک پمپ مقداری آب را گرفته به پمپ دیگری که در فاصله کوتاهی از آن قرار گرفته است می دهد و به همین ترتیب به پمپ بعدی منتقل می شود .

فاصله بین پمپ های سری حداکثر از چند متر تجاوز نمی کند . این نحوه آرایش زمانی بکار می رود که دبی یک پمپ برای طرح کفایت می کند اما فشار مورد
نیاز بیشتر از مقداری است که یک پمپ بتواند تامین کند .

 

پمپ های موازی :

اگر دو یا چند پمپ مستقیما دبی خود را وارد یک لوله مشترک بنمایند در این صورت گفته می شود که این پمپ ها بصورت موازی قرار دارند .

پمپ ها هنگامی بطور موازی نصب می شوند که فشار تولید شده توسط پمپ کفایت نیاز را بنماید اما دبی به اندازه کافی نباشد .

در این صورت بسته به مقدار دبی مورد نیاز تعدادی پمپ بصورت موازی نصب می شوند .
در طرحهای آبیاری نیاز آبی پروژه بسته به تناوب زراعتی و فصل رشد گیاهان متفاوت است بدین ترتیب می بایست در زمانهای مختلف دبی های مختلفی را برای پروژه تامین کرد .

در نظر گرفتن تعدادی پمپ که بطور موازی نصب شده باشند بهترین تمهیدی است که می توان برای چنین مواردی در نظر گرفت تا در هر زمان بتوان با روشن و خاموش کردن برخی از پمپ ها دبی لازم را تامین کرد .

/ 0 نظر / 22 بازدید